СЪОБЩЕНИЕ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Cъобщение относно условията за участие на българските граждани в Република Молдова в предстоящите избори за народни представители за Народно Събрание на Република България

СЪОБЩЕНИЕ

   Посолството на Република България в Република Молдова информира:

   Българските граждани, които искат да гласуват в Република Молдова на предстоящите избори за народни представители за Народно Събрание на Република България, насрочени на 26 март 2017 г. могат да подават заявления за гласуване не по-късно от 28 февруари 2017 г. в Посолството на Република България на адрес: гр.Кишинев, ул. „Букурещ” № 92 от 09.00 ч. до 17.30 ч. и в Консулска служба на Република България на адрес: гр. Кишинев, ул. „Михай Еминеску” №4 от 09.00 до 17.30 ч.

   Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

   Всеки български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (28 февруари 2017 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

   Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за народни представители.

   Подадените заявления по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) служат за определяне броя на избирателните секции в местата в съответната държава.

   Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в Република Молдова или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

   В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от Избирателния кодекс. Със заявлението избирателят декларира, че отговаря на условията да избира.

   В заявлението гласоподавателят посочва: собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, единния си граждански номер, адреса на пребиваване в съответната държава, постоянния си адрес в Република България и населеното място, в което желае да гласува.

   Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (3 март 2017 г.). Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им с постъпването им в Централната избирателна комисия. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес за контакт, се уведомява незабавно.

   За постъпилите електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

  Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

   Централната избирателна комисия проверява дали лицата, подали заявление за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден (3 март 2017 г.).

   Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

   В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), а ако не е подал заявление-декларация за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да представи и декларация по образец (Приложение № 21 от изборните книжа), която се попълва в изборната секция.

   Избирател, който не е вписан в списъците за гласуване по т. 18, но има право да гласува в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., в деня на изборите се дописва под черта (допълнителна страница) в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същия вид избори.

   Повече информация за гласуването зад граница на парламентарните избори може да се намери на Интернет страниците на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/ns2017/adroad

                                                                   ПОСОЛСТВОТО

                                                        ДО

ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ………………………………………………………………………..

(държава)

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във вр. с чл. 243 от Изборния кодекс)

от ……………………………………………….……….…………, ЕГН ……………………..,

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)

лична карта/паспорт/военна карта № ……………., издадена от …………… на ……………

постоянен адрес в Република България:

гр./с. ……………………………………………………………,  община ……………………………………….. ж.к./ул. …………………………………………………………………, бл. № ……., вх. …… , ап. ……., ет. ….

(изписва се на български език пълният адрес в Република България)

настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава ……………………………………………………………………………………………………………………..

(адресът се изписва съгласно правилата в държавата на пребиваване),

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(изписва се на кирилица или латиница мястото и адресът на пребиваване в съответната държава)

електронен адрес ………………………………………………………………………………..

Заявявам, че желая да гласувам в изборите за народни представители на ………… г. в …………………………………………………………………………………

(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува)

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на ……….. г.

Дата: ………….. г.

Подпис:

****************************************************************************

Право да гласуват в изборите за народни представители имат гражданите на Република България, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода (чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 243 от Изборния кодекс).

Заявлението се подава не по-късно от 25 дни преди изборния ден от български гражданин, който отговаря на условията на чл. 243 от ИК във връзка с чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и желае да гласува извън страната в изборите за народни представители.

Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

В едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно заявление.

Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията. Електронно заявление се подава чрез интернет страницата на ЦИК по ред, определен от комисията.

Изпратеното по електронна поща сканирано заявление не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *