ЧЕСТИТО, ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ ИВАН ДУМИНИКА!

   Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се състоя публична защита на дисертационен труд на Иван ДУМИНИКА от Института за културното наследство към АНМ на тема „Българските преселници в Бесарабия в края на ХVIII–първата половина на ХIХ век в историографията“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „История и археология“. Рецензентите – проф. Пламен Митев, доц. Николай Проданов, както и другите членове на научното жури – д.и.н. Николай Червенков, доц. Елена Хаджиниколова, проф. Калчо Калчев (научен ръководител) – бяха единни във високата оценка на дисертационната работа на молдовския българист и му присъдиха с пълно единодушие образователна и научна степен „доктор“.

   НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

                                             ДО

                                            Доктор по история Иван ДУМИНИКА

                                      Уважаеми колега!

   Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова най-сърдечно ти поздравява с присвояването на образователна и научна степен „доктор по история“!

   Тази висока степен ти придоби заслужено, с високопрофесионален дисертационен труд, който успя да извършиш в назначения срок и на доста млада възраст – само на 26 години.

   Към този рубеж дойде с рядко натрупван голям научен обем: монографични, публицистични книги, научни статии, изказвания на престижни научни форуми, също така и като носител на много научни и обществени награди, победител на различни конкурси в Молдова и България.

   Радваме се, че ти се изгради като високопрофесионален специалист-българист, който умее да формулира и да решава сложни научни задачи. Надяваме се, че успешно ще продължиш отдавно създадените традиции в българистичните проучвания в Република Молдова, както в секцията „Българистика“ към АНМ, така и в Научното дружество на българистите в РМ.

   Нашите пожелания – за по-нататъшни  научни постижения!

    Желаем в най-скоро време да сме свидетели и на нови присъди за научни степени и звания!

   ЧЕСТИТО !

   От името на колегите:

   Председател на Научното дружество на българистите             Николай ЧЕРВЕНКОВ

 

IMG_6629 IMG_6625 20141217_140111

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *