ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПОРЕДНАТА КНИГА НА Д-Р ИВАН ДУМИНИКА

   На 29 ноември 2017 г. в Българската библиотека „Христо Ботев”, гр. Кишинев беше представена поредната монография на доктор по история Иван Думиника, научен сътрудник в Института за културно наследство и член на Управителния съвет на НДБ РМ.  Книгата „Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856)” [Българските колонии в Бесарабия (1774-1856)] е написана на румънски език и разглежда преселването, устройството и развитието на българските преселници в Бесарабия. Единият от научните редактори на труда д.и.н. Николай Червенков разкри актуалността и научния принос на моногрофията, важността на новите документи, които въведе в научния оборот автора. Отбеляза нови аспекти (като например, вътрешни преселвания на българите в Бесарабия), които за първи път се повдигат в изследването.

   От своя страна рецензентът на труда, проф. д.и.н. Валентин Томулец отбеляза важността на факта, че в нея  са дадени нови версии, подкрепени с източници, относно датата на формирането на 83 бесарабско-български колонии. Другият рецензент, проф. д.и.н. Виктор Цвиркун високо оцени книгата, обърна внимание върху голямата изворова база, с която е работил автора. Доктор по история Дину Пощаренку подчерта  важността на факта, че книгата е написана на румънски език, с което ще бъде достъпна на румъноезичния читател, интересуващ се от историята на преселванията в Бесарабия от края на XVIII – началото на XIX в. Значението на раздела, осветляващ социално-икономическото състояние на колонистите и приноса им за развитието на Южна Русия разкри доктор по история Александър Фуртуна. От своя страна доктор по история Андрей Прохин определи, че в творчеството на И. Думиники има голям интерес към биографиите на българите (търговци, духовници, преподователи), изявили се в различните области на живота в Бесарабия. Историкът Александру Магола обърна вниманието върху това, как авторът се задълбочил в осветяването на духовното състояние на преселниците, съгласявайки се с мнението, че една от причините за имиграция на българите на север от Дунава е било религиозното угнетение. Доктор по география Дорин Лозовану, който всъщност е и един от съставители на картите, включени в края на книгата, разказа как заедно с Ив. Думиника и колегата от Румъния (гр. Орадя) Кълин Пантя са работили над 4 такива,  които за първи път  засягат етническия състав на колониите, а също така и показват процеса на формирането на българските поселения в Буджака. Доктор по история Диана Никогло отбеляза критичния подход на Ив. Думиника към тези историци, които едностранно разглеждат преселването на българите на север от Дунава. Тя се съгласи с аргументите на молдовския българист относно многоаспектността на причините, довели българския селенян да напусне родните си краища. Доктор по филология Виталий Сърф подчерта достоинството на книгата, която по негово мнение включва различни версии за произхода на топонимията на българските селища в южна Бесарабия. Доктор по филология Надежда Кара подчерта значението на нов фактологичен материал, който показва развитието на просветно-културното дело сред българските преселници. Преподовател от Българския лицей в Кишинев „Васил Левски”, д-р Любомира Жакоте сподели надежда, че този труд ще стане за преподавателите едно помогало в часовете по предмета „История, култура и традиции на българския народ”. Емоционално се изказа доц., д-р Иван Забунов, който се радва на големите научни успехи на съселяна си Ив. Думиника. Отбеляза, че този и другите трудове на автора са със значителен научен принос, задълбочават знанията ни за нашите предци.

   Накрая авторът  Ив. Думиника отбеляза целта за написването на своя труд, който се заключавал в запознаването на румъноезичния читател с това, как се е формирала тук, в Бесарабия, българската етническа общност и в какво се състои нейният принос в политическите и социално-икономически процеси,  протичали в този регион. Също авторът набеляза редица проблеми, които в бъдеще предстои да се изяснят с помощта на  нови архивни източници, съвременни методологични подходи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *