НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА – ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ

   Проучването на историята, културата и езика на българския народ, неговата диаспора в Бесарабия има в нашия край отдавнашни традиции. Достатъчно е да си спомним плодотворната дейност на известните българисти Павел Сърку, Александър Яцимирски, Петър Драганов, а после Иван Мештерюк, Константин Поглубко и други изследователи. В периода на „перестройката” в рамките на Академията на науките на Молдова беше създадена секция по българистика. Обаче специалистите, които се интересуват от тази насока на науката, работят и в различни други институции и обществени организации в републиката – висши учебни заведения, училища и музеи, редакции на вестници и списания и т. н. Трябваше да се активизира тяхната дейност, тъй като българската общественост проявяваше все по-голям интерес към своето минало, историята и културата на своя народ. Например, доста българи изказваха желание да имат записана история на своите села и затова се обръщаха към специалистите за помощ. В рамките на само една българистична секция в Академията на науките беше сложно да се работи върху тези предложения.

    В тази ситуация у д-ра Иван Грек се роди идеята да бъде създадена Фондация, която да се отзове на предложенията и да поддържи българистите. При по-нататъшно обсъждане стигнахме до мнение за създаване на дружество на българисти. Още повече, че ние, молдовските българисти, имахме трайни връзки с Междурепубликанската асоциация на българистите със седалище в Харков. Освен другото, асоциацията имаше задача да създава филиали в бившите Съветски републики. През есента 1993 година се работеше над устава на новата организация. Конкретно с това се занимаваха Иван Грек, Николай Руссев и Николай Червенков. В окончателното обсъждане участваха Юрий Кишкильов, Надежда Кара, Иван Кавалов, Васил Кирмикчи и др. Срещите ставаха в кабинета на Николай Руссев, в Института по история към АНМ. Учредителното събрание прие Устава и представи документи в Министерството на правосъдието на Република Молдова, което регистрира Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) на 19 февруари 1994 година. За създаването на дружеството съдейства Общобългарският комитет „Васил Левски”,   който подпомогна финансово създаването на организацията.

   Председател на Научното дружество на българистите стана ст.н.с., доктор по история Николай Червенков. Заместници на председателя в различни години бяха ст.н.с., доктор по история Иван Грек, краеведът Георги Аствацатуров, ст.н.с., доктор по история Екатерина Челак, проф. Николай Руссев, а в момента – доктор по филология, доцент Надежда Кара и доктор по история Иван Думиника. От самото начало до сега секретар на дружеството е Зоя Касапова. В Управителния съвет в различни години са били Иван Кавалов, Надежда Димитрова, доц., д-р Елена Рацеева, д-р Лилия Ханган, Юри Кишкилев, д-р Андрей Прохин.

   През октомври 1997 г., във връзка с необходимостта от пререгистрация на организацията, беше приет нов Устав, който беше утвърден от Министерството на правосъдието в Република Молдова на 9 февруари 1998 г. През 2012 г. организацията приема пак нов Устав, минава пререгистрация в категория „обществена асоциация”.

   НДБ в РМ има и свои официални символи герб и флаг. Те бяха официално утвърдени през ноември 2016 г. от Националната комисия по хералдика при президента на Република Молдова. Авторите на утвърдените символи са д-р Силвиу Табак, д.и.н. Николай Червенков и д-р Иван Думиника. Идеята е реализирана от художник Юрие Камински.

  През септември 2017 г. от Научното дружество беше учредена стипендия за учащи в българските училища в Тараклийски район. Стипендията носи името на главния попечител на българските колонисти в Бесарабия, генерал Иван Никитич Инзов (1768–1845).

   В организационен план дружеството се опитва да включва в своята дейност интелигенцията от българските села, учители, краеведи, сътрудници на музеи и т. н. Радва ни обстоятелството, че активни членове на Дружеството станаха представители и на други етноси – граждани на Република Молдова, които се интересуват от българистиката, а също и българи от историческата родина.

   Веднага след регистрирането, Дружество стана член на Координационния съвет на етнокултурните организации към Департамента за междуетнически отношения към Правителството на Република Молдова. По тази линия неговите членове участват в подготовката и обсъждането на различни документи и в провеждането на общорепубликански прояви.

   За своя най-важна задача дружеството определи проучването в сферата на историята, културата и езика на българския народ, молдовско-българските връзки, както и популяризирането на изследователската дейност в публичното пространство. С това да съдейства и да осигурява научна помощ на българските организации и институции в републиката.

  Научното дружество на българистите в Република Молдова през цялото време на своето съществуване подготви и издаде самостоятелно или съвместно с други научни държавни или обществени институции от Молдова, България и Украйна повече от 40 монографии, сборници, документални издания. Всички издания получиха положителен отзвук както в Молдова, така и в България, Украйна и Румъния. През тези години са публикувани научни статии в различни научни издания у нас и в България. Редовно се представяха нашите публикации в специални българистични издания като „Българите в Северното Причерноморие”, „Дриновски сборник” и др.

   От 2001 до 2007 г. НДБ в РМ издава свое списание Алманах „Български хоризонти“, а в момента – поддържа сайт ndb.md, където публикува резултати от проявите на своите членове. На страниците на този сайт бяха изложени в сканиран вид всички книги, издадени под егидата на НДБ в РМ.

   Задачата на дружеството е не само да изследва, но и да пропагандира това, което е публикувало. Ето затова голям дял от дейността му е да се провеждат презентации на издадените трудове от членовете на дружеството и на други колеги. Значително място също заемат научни и научно-практически конференции, както и други видове научни срещи и общувания. В последните години се провеждат цикли от предавания по радио и телевизия, както в Молдова, така и в България.

   Важна е също и нашата връзка с вузовете и училищата. Преди всичко, се провеждат консултации за преподаватели и студенти. Доста се работи за подготовка на програми, издаване на учебници. Участваме в комисии по държавни изпити. Известно е, че ние сме активни съорганизатори на Републиканската училищна олимпиада по български език и литература (членове сме на журито и връчваме на участниците специален приз от дружеството „За най-творчески отговор”). Дружеството е сред тези, които активно поддържаха идеята за създаване на Българското училище в Кишинев, мотивираха пред градските власти предложението за името му – Васил Левски. Също то е един от най-активните привърженци за откриване на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”. Към дружеството функционира Неделно българско училище.

   Една от задачите на дружеството е да съдейства за подготовка на специалисти по българистика. От Управителния съвет и отделни негови членове бяха представени повече от 30 препоръки за кандидатстване за докторантура. По препоръка на дружеството доста негови активисти изкараха специализация в български институции.

   Организацията има и доста обществени прояви. Свой принос има в дейността, свързана с запазването на Тараклийския уезд и район. НДБ беше инициатор и координатор за създаване бюст-паметника на Васил Левски в с. Твърдица, издигнат за сметка на комитета и фондацията „Васил Левски”. Редовно участваме в провеждане на юбилеи на български населени места в републиката и в Украйна, издаваме трудове за тяхната история (Тараклия, Городне (Чийшия), Колибабовка, Кирсово, Кайраклия, Яровое (Гюльмян), Паркани и др.)

 От самото начало на своята дейност дружеството отделя голямо внимание за развитието на връзки с България, нейни държавни и обществени институции, отделни граждани. Преди всичко, успяхме да установим трайни връзки с Агенцията за българите в чужбина. Успешно сътрудничество нашата организация има с дружеството „Родолюбец”.  През първата година на дейността на Дружеството, група от 25 човека изкара специализация в Учебно-квалификационен център за българите от чужбина към Техническия университет в гр. Габрово. В Кишинев НДБ в РМ има редовни преки връзки с Посолството на Република България, което, освен съдействието за установяване контакти с български институции, конкретно е помагало в провеждането, координирането на прояви, като и е участвало в повечето от тях.

  Доста се направи за тези двадесет и пет години, но много идеи и планове по различни причини не се осъществиха. Особено ни вълнува, че много наши трудове остават без внимание и не се търсят от нашата българска общественост в Молдова, включително от обществени организации, просветни и културни институции. Нямаме достатъчно връзки и разбиране с българските организации в републиката, както и помощ от тях. Ненапълно са включени в дейността на Дружеството краеведите, журналистите, които работят върху българистичните проблеми. Още недостатачно се вижда позицията на дружеството по дискусионните проблеми на историята на бесарабските българи, преките фалшификации на българската история и култура. Ограничени са формите на работа. Забелязва се вълнообразна динамика на дейността на дружеството. Обаче надяваме се, че дружеството има още сила и ентусиазъм, професионализъм и кураж да работи и занапред, да продължи това, което е започнало, да изпълни това, което е актуално за бъдещето на българите, за успешните връзки между Република Молдова и България.

                                                                       Пресслужба на НДБ в РМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *