Устав

ÎNREGISTRAT                                                                                                                                                                              ADOPTAT

la Ministerul Justiţiei al                                                                                                                                        de Adunarea Generală

Republicii Moldova                                                                                                                                                         din 18 august 2012

nr. 309

din 26.10.2012

STATUTUL

ASOCIAŢIEI OBŞTEASCĂ

SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ DE BULGARISTICĂ

DIN REPUBLICA MOLDOVA

I. Principii generale

I.1 Asociaţia Obştească Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică din Republica Moldova (AO SŞB RM) este o asociaţie republicană neguvernamentală benevolă, care întruneşte cetăţeni preocupaţi de istoria, cultura şi limba poporului bulgar, funcţionează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, având drept scop cercetarea şi popularizarea istoriei, culturii şi limbii  poporului bulgar, consolidarea raporturilor dintre popoarele Bulgariei şi Moldovei, fără a-şi pune careva sarcini politice.

I.2 AO SŞB RM este o persoană juridică, dispuse de cont de decontare şi alte conturi în bănci, sigiliu şi ştampilă.

I.3 În acţiunea sa AO SŞB RM se călăuzeşte de Constituţia şi legistlaţia în vigoare din Republica Moldova, precum şi de prezentul Statut.

I.4 Forma organizatorică – juridică: asociaţia obştească.

I.5 Termenul de activitate este nelimitat.

I.6 Sediul organelor de conducere ale AO SŞB RM: MD 2028, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Mioriţa nr. 3/1, ap. 94. Tel. 022-72-07-03.

II. Scopurile şi sarcinile AO SŞB RM

II.1 Asociaţia Obştească Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică din Republica Moldova îşi propune drept scop cercetarea şi popularizarea istoriei, culturii şi limbii poporului bulgar, ale diasporei bulgare, raporturilor multiseculare dintre popoarele Bulgariei şi Moldovei.

II.2 În acest scop Asociaţia Obştească Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică din Republica Moldova realizează următoarele sarcini:

II.2.1 Contribuirea la stabilirea şi dezvoltarea diferite tipuri de relaţii şi colaborare ştiinţifică, înclusiv internaţionale.

II.2.2 Elaborarea, realizarea şi susţinere programelor, proiectelor şi altor activităţi, din domeniul bulgaristicii.

II.2.3 Propagarea şi susţinerea activităţii de cercetare a ţinutului natal.

II.2.4 Acordarea de sprijin iniţiativelor de creaţie în domeniul bulgaristicii, investigaţiei raporturilor multiseculare dintre popoarele Moldovei şi Bulgariei.

II.2.5 Pregătirea specialiştilor în domeniul bulgaristicii.

II.2.6 Acordarea de ajutor multilateral organelor de administrare publică, de stat, instituţiilor şi departamenilor în perfecţionarea şi popularizarea bulgaristicii.

III. Direcţii şi forme primordiale de activitate

III.1 În scopul soluţionării scopurilor şi sarcinilor statutare AO SŞB RM realizează următoarele activităţi:

III.1.1 Organizeză colective ştiinţifice temporale în scopul investigaţiei unor teme concrete şi efectuării unor acţiuni în domeniul bulgaristicii.

III.1.2 Realizează editarea operelor ştiinţifice şi artistice pentru a propaga bulgaristica.

III.1.3 Organizează susţinerea cercetărilor ştiinţifice în grup şi individuale din domeniul bulgaristicii.

III.1.4 Efecuează o activitate de propagare a istoriei, culturii şi limbii bulgare prin intermediul presei, radioului, televiziunii, precum şi a organizării de lecţii, concursuri, difuzării de literatură etc.

III.1.5 Contribuie la organizarea acţiunilor iluminare culturală în masă, consacrate evenimentelor memorabile şi datelor remarcabile din istoria Bulgariei şi Moldavei.

III.1.6 Organizează dispute conferinţe, sesiuni, precum şi seminare şi cursuri instructive.

III.1.7 Stabileşte şi dezvoltează relaţiile de creaţie anteprenoriat cu colectivele şi organizaţiile de cercetare şi creaţie, agenţiile, editurile, alte instituţii şi persoane particulare din străinătate, încheie acorduri cu acestea în realizarea proiectelor mixte din domeniul bulgaristicii.

III.1.8 Scoate ediţii periodice, buletine de informare, literatură ştiinţifică şi didactico-metodică.

III.1.9 Realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare activitate de producere, economică, financiară şi de altă natură, mijloacele obţinute folosindu-le în scopul rezolvirii sarcinilor statutare.

III.1.10 Efectuează alte activităţi, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

III.2 AO SŞB RM nu se preocupă de activitate a de agitaţie în favoarea sau împotrivă organizaţiilor, blocurilor politice, a unor candidaţi aparte în timpul alegerilor în organele de administrare publică.

IV. Membrii AO SŞB RM, drepturile şi obligaţiile lor

IV.1 Membrii ai AO SŞB RM pot fi persoanele fizice, care au atins vârsta de 18 ani, au depus cerere în scris, aprobă scopurile şi sarcinile organizaţiei şi sunt acceptaţi prin hotărârea Consiliului Director al AO SŞB RM.

IV.2 Cota cotizaţiei iniţiale şi anuale de membru constituie respectiv 30 şi 40 procente din salariul minim.

IV.3 Membrii AO SŞB RM au dreptul:

IV.3.1 Să participe la alegeri şi să fie aleşi în organele de conducere.

IV.3.2 Să participe la adunările AO SŞB RM şi acţiunile pe care această le întreprinde.

IV.3.3 Să participe la şedinţele Consiliului Director al AO SŞB RM cu vot consultativ.

IV.3.4 Să facă propuneri la tematică activităţii ştiinţifice şi de propagare.

IV.3.5 Să participe în funcţie de calificarea personală la activitatea ştiinţifică şi de propagandă a AO SŞB RM.

IV.3.6 Să beneficieze de mijloacele de informare, tehnice şi altele de care dispune Asociaţia.

IV.4 Membrii AO SŞB RM sunt obligaţi:

IV.4.1 Să respecte Statutul AO SŞB RM.

IV.4.2 Să contrubuie la realizarea obiectelor trasate de Asociaţia.

IV.5 Calitatea de membrii al AO SŞB RM poate fi suspendată în conformitate cu cererea personală. Consiliul Director al AO SŞB RM poate decide asupra excluderi din rândurile membrilor Asociaţiei în cazul când activitatea membrului vine în contradicţie cu principiile Statutului.

V. Structura organizatorică a AO SŞB RM

V.1 Organul suprem de conducere al AO SŞB RM este Adunarea Generală, care se convoacă anual.

V.2 Competenţele Adunării Generale înclud:

V.2.1 Adoptarea Statutului şi întroducerea în acesta a schimbărilor şi amendamentelor.

V.2.2 Alegerea competenţei Consiliului Director şi a Comisiei de revizie a AO SŞB RM. Punerea în discuţie a rapoartelor lor de activitate.

V.2.3 Aprobarea programelor şi direcţiilor primordiale de activitate.

V.3 Adunarea Generală e considerată competentă, dacă la ea participă mai multe de jumătate de membrii AO SŞB RM.

V.4 Hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu simpla majoriitate de voturi ale membrilor prezenţi: pentru introducerea amendamentelor şi schimbărilor în Statutul AO SŞB RM, precum şi penrtu decizia de sistarte a activităţii AO SŞB RM este necesară o majoritate de două treimi din voturile asistenţei.

V.5 Organul de conducere al AO SŞB RM este Consiliul Director, ales de Adunarea Generală pe un termen de doi ani. Componenţă numerică a Consiliului Director e stabilit de Adunarea Generală. Hotărârile de Consiliului Director sunt adoptate prin majoritatea simplă de voturi şi se consideră valabile în cazul când la şedinţă participă nu mai puţin de jumătate din membrii lui. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe în măsură necesităţii, dar nu mai rar decât o dată în trimestru.

V.6 Consiliul Director deţine dreptul de persoană juridică, prezentând interesele asociaţiei, dirijindu-se în activitatea de Statutul AO SŞB RM. El ţine cont de procurarea, distribuirea şi înstrăinerea patrimoniului AO SŞB RM, conduce activitatea curentă a Asociaţiei, convoacă Adunarea Generală anual o informează despre activitatea sa, primeşte noi membri ei şi decide asupra excluderii din membri AO SŞB RM.

V.7 Activitatea Consiliului Director este organizată de către Preşedintele lui, ales de Adunarea Generală. Preşedintele Consiliului Director reprezintă AO SŞB RM în instituţiile de stat şi organizaţiile neguvernamentale, încheie în numele AO SŞB RM contracte de colaborare cu persoanele fizice şi juridice.

V.8 Comisia de Revizie verifică corectitundinea hotărârilor adoptate de organele de conducere, legalitatea activităţii financiare în conformitate cu Statutul AO SŞB RM. Termenul competenţei ei coincide cu cel al Consiliului Director. Competenţa numerică e determinată de Adunarea Generală. Comisia se intruneşte în şedinţă în măsură necesităţii, dar nu mai rar de trei ori în an. Deciziile comisiei de Revizie sunt adoptate prin majoritatea simplă de voturi şi se consideră legale în cazul participării a cel puţin jumătate din membrii ei.

V.9 Membrii ai Consiliului Director şi comisiei de Revizie pot fi numai cetăţeni cu domiciliu stabil în Republica Moldova.

VI. Activitatea financiară

VI.1 Mijloacele financiare ale AO SŞB RM se formează din:

VI.1.1 Cotizaţii, donaţii benevole, sponsorizare de către persoane fizice şi juridice, atât di Republica Moldova, cât şi din alte state.

V.1.2 Mijloace, provenite din realizarea a diferitor forme de activitate în conformitate cu Statutul.

VI.1.3 Mijloace, provenite din utilizarea patrimoniului AO SŞB RM

VI.1.4 Alte mijloace, provenienţe căror nu contrazice legislaţia în vigoare.

VI.2 AO SŞB RM realizează defalcările în bugetul de stat în conformitate cu legislaţie în vigoare.

VI.3 Mijloacele AO SŞB RM sunt utilizate în scopul realizării sarcinilor statutare şi a activităţilor organizatorice de conducere, publicistică etc., neinterzise de lege. Nu se admite utilizarea mijloacelor AO SŞB RM în scopuri, care vin în contradiţie cu Statutul AO SŞB RM.

VI.4 Direcţiile şi cuantumurile finanţării anuale sunt determinate şi aprobate de către Adunarea Generală, dar repartizarea nemijlocită este efectuată de Consiliul Director.

VI.5 Darea de seamă financiarea se efectuează în conformitate cu normele, stabilite de legislaţie în vigoare pentru organizaţiile neguvernamentale. Acces la informaţia dată o poate avea orice membru al Asocaţiei.

VII Încertarea activităţii

VII.1 Decizia, vizând dizolvarea AO SŞB RM se adopta de către Adunarea Generală, dar poate fi luată şi în baza prevederilor legislaţiei în vigoare.

VII.2 După achitarea cu creditorii şi efectuarea prevederilor în buget, patrimoniul AO SŞB RM se utilizează la realizarea scopurilor statutare.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *