Управителен съвет

Управителен съвет на Научното дружество на българистите в Републики Молдова:

1.​ Д-х.и.н. Иван ДУМИНИКА – председател

2.​ Доц., д-р Надежда КАРА – заместник-председател по научна дейност

3.​ Доц., д-р Елена РАЦЕЕВА – заместник-председател по образователна дейност

4.​ Д-р Любомира ЖАКОТЕ – секретар

5. Д-х.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ – почетен председател

6.​ Д-р Андрей ПРОХИН

7. Анжела ОЛЪРЕСКУ

8.​ Емилия БАНКОВА

9. Константин КРАЧИЛОВ

 

Председсател на Научното дружество на българистите

Иван Иванович ДУМИНИКА роден е на 1 август 1988 г. в с. Твардица, Тараклийски район, Република Молдова. Завърши гимназия (2004 г.) и лицей (2007 г.) в родното си село. След това учи на историческия факултет на Молдовския държавен университет (2007−2010) и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (2010−2014). През 2014 г. във ВТУ защити дисертация: „Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII − първата половина на XIX век в историографията”. Получи образователна и научна степен доктор по история. През февруари 2021 г. в същия университет защити големия докторат на тема: „Църковния живот на българите в Бесарабия (1812−1918)”, в резултат на това му е присъдена научна степен „доктор на историческите науки”. Работи като научен сътрудник (от 2013 г.) и старши научен сътрудник (от 2020 г.) в групата „Етнология на българите” в Центъра по етнология на Института за културно наследство към Академия на науките на Молдова.  Научните интереси са насочени към различни проблеми от история и културата на българската етническа общност в Бесарабия в царски и междувоенен период. Автор е на 200 научни статии, 4 научни монографии. В период 2011−2017 г. член на Управителния съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ); от 2017 г. до 2019 г. заместник-председател по научна дейност; септември 2019 г. май 2021 г. – изпълняващ длъжността председател; на 24 май 2021 г. избран е за председател на НДБ в РМ.

Личен e-mail: duminicaivanivan@gmail.com 

 

Почетен Председсател на Научното дружество на българистите

ЧЕРВЕНКОВ Николай Николаевич

   Николай Николаевич ЧЕРВЕНКОВ е роден на 2 януари 1948 г. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников” (1972). С дисертация на тема „Българската емиграция в Румъния и национално-освободително движение в България” (1981) получи степен доктор по история, а после става доктор на историческите науки (доктор-хабилитат) с дисертация на тема „Формиране на българската държавност през Възраждането” (2003). Има научно звание старши научен сътрудник. От 1972 г. до 2004 г. работи в Академия на науките на Молдова, първоначално в Института по история – младши, старши научен сътрудник, зав. отдел „История на Юго-Източните държави”, а после в Института за междуетнически изследвания – водещ научен сътрудник, зав. секция „Българистика”, зам. директор на института. Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Ион Крянга”. Пръв ректор на открития през 2004 г. Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. От 2010 г. е и.дл. професор в този ВУЗ. Научни интереси са насочени към различни аспекти от история и културата на българските преселници в Бесарабия. Автор и съавтор на повече от 300 научни трудове, включително монографии, редактор и член е на редколегиите на редица научни издания в Молдова и Украйна. От 1994 г. до 2019 г. е председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова. От 24 май 2021 г. е почетен председател на НДБ в РМ.

Личен e-mail:

 

Заместник-председсател по научна дейност

КАРА Надежда Васильевна

   Надежда Василевна КАРА е родена на 1 януари 1950 г. Завършва филологическия факултет на Кишиневския държавен университет (1972). През 1972 г. завършва Висши курсове за преводачи (български език) в гр. Москва. От 1974 г. работи като преподавател на катедрата „Руски език” в Кишиневския държавен университет. През 1980−1983 г. завършва аспирантура в Ленинградския държавен университет, защитава докторска диссертация по филология на тема „Език и стил на поученията на Теодоси Печерски”. От 1984 до 2007 г. работи на катедрата по руска филология на Кишиневския държавен университет като доцент. През 1992–1994 г. завършва екстернат по българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. От 2007 г. работи като старши научен сътрудник в Института за културно наследство на Академия на науките на Молдова, където от 2013 г. завежда сектор «Етнология на българите». От 1989 до 2012 г. е хоноруван доцент в Държавния педагогически университет «Ион Крянга». Научни интереси са насочени към проучването на езика на българите в Молдова и Украйна. Автор и съавтор на повече от 50 научни трудове, до 30 учебници и учебни помогаала по български език и литература. Зам.-председател на НДБ в РМ по научна дейност.

Личен e-mail: knadejda50@yandex.ru

Заместник-председсател по образователна дейност

Елена Владимировна РАЦЕЕВА е родена на 4 септември 1958 г. Завършва  факултет  „Славянска филология”  в Софийския университет „Св. Климент Охридски” по специалност „Български език и литература” (1981 г.) и през 1982 година – филологическия факултет на Кишиневския държавен университет („Руски език и литература”).  От 1984 г. работи като старши лаборант, а след това – младши научен сътрудник в Института по Език и литература в Академията на науките на МССР. От 1986 г. до 1989 г. – преподавател в катедрата „Руски език” в Кишиневския държавен университет. През 1989−1992 г. минава аспирантура в Кишиневския държавен университет.  От 1993 до 1995 г. работи като научен, а след това старши научен  сътрудник в българския сектор в Института по педагогика и психология. От 1994 до 2003 г. работи завеждащ секция Българистика в катедрата „Румънски език за алолингви”.  От 2003 г. до 2005 г. – старши преподавател, а от 2006 г. до 2014 г. –  доцент в университета „Висша Антропологическа школа”, като по същото време става Декан на факултета „Хуманитарни технологии” към същия университет.  Последните години работи като доцент в катедрата „Филология и история” в Тараклийския държавен университет „Григори Цамблак”. През 2010 г. защищава докторска дисертация по етнология на тема „Проблема этнокультурной идентификации подрастающего поколения болгар Республики Молдова”. От 1989 г. работи като университетски преподавател, води различни дисциплини по специалността „Български език и литература” (в Кишиневския педагогически университет „Йон Крянга”, в Комратския държавен университет, а от 2011 г. – в Тараклийския държавен университет). Заедно с колегите си преподава българска литература и история на България в Неделното училище в Кишинев към Научното дружество на българистите в РМ. Автор е на повече от 90 научни публикации по проблемите на изучаването на родната словесност в диаспората; на съхраняване и развитие на етнокултурната идентичност на българите в Молдова. Като национален експерт по изучаване, преподаване и оценяване по български език и литература в Република Молдова, тя е съавтор на 11 учебника по български език и литература и 2 ръководства за учители българисти; съавтор на стандарти, курикулуми, гидове и други учебно-методически документи и материали по български език и литература, издадени в Молдова. Председател на Асоциацията на учители-българисти в РМ. Председател на Олимпийския комитет по Български език и литература в РМ. Национален експерт по оценяване на дидактическите кадри по български език и литература. Член на Управителния съвет на НДБ в РМ от 2000 г., от май 2021 – зам.председател по образователна дейност.

Личен e-mail: raceeva@mail.ru

Cекретар

Любомира Йорданова ЖАКОТЕ. Родена е на 24 февруари 1966 г. в град Пловдив (България). Завърши Селскостопански институт „Васил Коларов” в гр. Пловдив със специалност лозаро-градинарство и тясна специализация по растителни биотехнологии (1988 г.). След брака живее в град Кишинев. В молдовската столица защити дисертация в Института по Генетика на Растенията към Академия на науките на Молдова на тема: „Изменчивост на гладиолата под влияние на йонизиращи облъчвания” (1994 г.). Придоби научна степен „доктор по биология”. Работи като учителка по български език и литература в Теоретичен лицей „Васил Левски” – град Кишинев (от 2006 г.). Автор е на 5 статии в областта на българистика. От юни 2021 г. е секретар на НДБ в РМ.

Личен e-mail: ljacote@yahoo.com 

Член на Управителния съвет

Андрей ПРОХИН. Роден е в гр. Кишинев. Абсолвент на историческия факултет на Молдовския държавен университет. Доктор по история с дисертация: „Византийските пророчески възгледи в повествователни текстове от Румънските княжества (XV-XVI в.)“. Завърши курсове по българския език и литература в Българското неделно училище към НДБ в РМ.  Започна професионалната си дейност като учител по история и гражданското възпитание в Теоретичен лицей „Николае Йорга“ (мун. Кишинев). От 2012 г. работи в Националния музей на природа и етнография, занимавайки различни длъжности: преводач, редактор, изследовател, вице-директор, научен секретар. Сътруднича с Регионалния център за опазване на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа (гр. София), под егида на ЮНЕСКО. Публикува научни статии по история и етнография в списанията от Република Молдова, Румъния и България. Превел на английския език няколко издания из областта на етнография и музеология. Издал книгата за деца Сълзи на бога Ра. Любопитни факти от история (на румънски). Научни интереси: византинистика, средновековна култура, историческа мисъл, фолклор, музеология, културно наследство, история на Югоизточна Европа. Член е на Управителния съвет на НДБ в РМ от 2019 г. 

      

Член на Управителния съвет

Анжела Пантелеймонова ОЛАРЕСКУ. Родена е на 3 декември 1966 г., в с. Бравича, район Калараш. Завърши средно училище в с. Киперчени, район Орхей (1974–1984) и Молдовския държавен университет, факултет Библиотечно дело и библиография (1884–1988). Професионална дейност: 1989 – библиотекар, 1990 – старши библиотекар, 1990–2014 г. – директор на Публичната библиотека в гр. Криково, муниципия Кишинев. През 2014–2015 г. – шеф на отдела във филиала за изкуството «Тудор Аргези» на градската библиотека «Б.П. Хашдеу». От януари 2016 г. и до днес – директор на филиала (българска библиотека) «Христо Ботев» на същата институция. Заемаше обществени длъжности: 2011–2015 – член на Градския съвет в гр. Криково, муниципия Кишинев. Научните интереси засягат въпроси по библиотечното дело и съвременното развитие на културата на българската етническа общност в Република Молдова. Автор е на 6 научни статии в областта на българистиката. От май 2021 г. е член на Управителния съвет на НДБ в РМ.

Личен e-mail: anolarescu@gmail.com 

Член на Управителния съвет

БАНКОВА Емилия Степановна. Родена е на 29 ноември 1956 г. в с. Кирютня (съвр. – Кортен), Чадър-Лунгски район, Република Молдова. През 1964 година постъпи в първи клас в средно училище в същото село, завърши в 1974 г. През 1975−1980 г. следва в Кишиневския университет „В. И. Ленин” на факултет по библиотековедение и библиография, специалност „библитекар-библиограф”. Трудова биография: В периода 1980−1984 г. работи в централната районна библиотека в гр. Чадър-Лунга като завеждаща справочно-библиографския отдел. През 1994−2020 г. започва да работи в Отдел по българистика на Института за културното наследство към Академията на науките на Молдова като научен сътрудник. Областта на изследванията е материалната култура на бесарабските българи: традиционният костюм, обредното облекло, храната, също така обредите и традициите, свързани с облеклото, храната и народната медицина. В повечето изследвания Е. Банкова дава сравнителна характеристика на материалната култура на българите и гагаузите от Молдова. От май 2021 г. е член на Управителния съвет на НДБ в РМ.

Личен e-mail: emilia_bankova@mail.ru

Член на Управителния съвет

Константин Константинов КРАЧИЛОВ. Роден в град Кишинев. Средно училище завърши в Кишинев през 2000 г. (лицей „Гаудеамус”). След това, в периода 2000–2004 г. следва в редица ВУЗове в САЩ, като завърши Харвардски университет (през 2004 г.) по специалността „икономист”.  През 2004-2010 г. работи като бизнес консултант в Обединените арабски емиратства и Китайска народна република. През 2010-2012 г. по програма „Магистър бизнес администриране” учи в Станфордски университет (САЩ). След като завърши този ВУЗ продължи своята работа в сферата на бизнес-консалтинг. От май 2021 г. е член на Управителния съвет на НДБ в РМ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *